Általános szerződési feltételek


Untitled Document

A Földmérési és Távérzékelési Intézet távértékesítési rendszeren keresztül történő Geoshop szolgáltatásai értékesítésének feltételei

1. Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Földmérési és Távérzékelési Intézet által távértékesítési rendszer keretében átadott, földmérési és térképészeti téradat szolgáltatásokba (továbbiakban: fttsz) tartozó állami adatok, vagy állami adatok felhasználásával előállított további adatok, értékesítésére a felek között létrejött adásvételi szerződés tartalmát.
Szolgáltató jogosult és köteles az fttsz értékesítésére a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI tv. 32. § alapján, amennyiben állami alapadatok értékesítésére jön létre a felek között az adásvételi szerződés. Az ÁSZF rendezi továbbá a Szolgáltatónak a távértékesítési rendszer keretében átadott, állami alapadatok felhasználásával, saját maga előállított saját fejlesztésű fttsz értékesítésére a felek között létrejött adásvételi szerződés szabályait.

2. Földmérési és Távérzékelési Intézet mint Szolgáltató adatai

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Levelezési cím: 1592 Budapest, Pf.:585
Telefonszám: 06-1/222-5111
Telefax: 06-1/222-5112
Honlap: www.fomi.hu
Adószám (VAT number): 15304726-2-42
EU-s adószám (EU VAT number): HU15304726
Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár (MÁK),
Pénzforgalmi jelzőszám előirányzat-felhasználási keretszámlaszám: 10032000-01474527-00000000

3. Definíciók

Az ÁSZF-ben használt kifejezések a felek egységes értelmezésében az alábbiakat jelentik:
Felek: Jelenti együttesen az Szolgáltatót és a Felhasználót.
Szolgáltató: Földmérési és Távérzékelési Intézet.
Felhasználó: A távértékesítési rendszer útján fttsz-t igénybe vevő Felhasználó.
Geoshop: A geoshop olyan website, amelyen keresztül a földmérési és térképészeti téradat szolgáltatások (fttsz) a Felhasználók számára digitális formában elérhetők, megrendelhetők, megvásárolhatók.
Alapszolgáltatás: A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 2. § (1) a) d) pontjaiban meghatározott nem hiteles fttsz.
Többletszolgáltatás: Az alapszolgáltatásba tartozó adatok felhasználására saját digitális fttsz termékek előállítása céljából a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 4.§. (1) bekezdése hatalmazza fel az Szolgáltatót. Az Szolgáltató által állami alapadatok felhasználásával előállított nem hiteles digitális fttsz termékek, a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 2.§ (1) b); e) továbbá a 2.§ (2) a); c) pontjaiban leírt fttsz-ok.
Elfogadott megrendelés: A Felhasználó által a Geoshop.hu website oldalon megrendelt fttsz, melynek vételárát a megrendelés lezárását követően a Felhasználó online banki átutalással megfizette, vagy az Szolgáltató által e-mailban megküldött és abban megadott adatok szerint bankszámlára történő átutalással kiegyenlítette és a vételárat a Szolgáltató bankszámláján jóváírták.
Előlegbekérő: a Felhasználó által lezárt megrendelésben rögzített fttsz -k értékesítési ellenértékeként a Szolgáltató által a geoshop website értékesítési oldalán és e-mail értesítőben előre közölt összeg.

Számla: A Felhasználó által megvásárolt fttsz ellenértékeként az előlegbekérőben meghatározott adatok szerint megfizetett vételár részletezését tartalmazó papír alapú bizonylat, amely tartalmát tekintve megfelel a Számvitelről szóló 2000. évi C tv előírásainak.4. Az ÁSZF tárgyi, személyi és időbeli hatálya

Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, továbbá az fttsz megvásárlása céljából a Geoshop.hu website oldalon megrendelést adó Felhasználóra. Felhasználó lehet természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság.
Az ÁSZF mindaddig érvényes, amíg az Szolgáltató a www.geoshop.hu üzleti oldalt üzemelteti. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseit felülvizsgálni és bármikor módosítani. Az ÁSZF mindenkori módosításai az egyes módosítások időpontjától hatályosak a Szolgáltató által vételre kínált alap- és többletszolgáltatás megvásárlásának feltételeire és a megrendelést adó Felhasználóra.

5. ÁSZF Közzététel

Az ÁSZF a geoshop honlapon elérhető fttsz Felhasználók általi elérésének napjától megtekinthetők a www.geoshop.hu honlapon. Amennyiben az ÁSZF rendelkezései módosulnak, a módosítást követően a honlap szolgáltatását csak abban az esetben veheti igénybe a mindenkori Felhasználó, ha a módosított ÁSZF-t elfogadja.
Amennyiben a geoshop honlap korábbi Felhasználója azt követően indít új megrendelést, hogy az ÁSZF módosult, a honlapra történő belépést követően megrendelést csak azt követően tud rögzíteni, ha a módosított tartalmú ÁSZF-t elfogadta.
Ezért a Szolgáltató az ÁSZF mindenkori módosítása esetén a már regisztrált Felhasználó részére is csak a módosított ÁSZF elfogadását követően engedélyezi a fttsz megrendelését.

6. A Geoshop nyitvatartása

A Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott fttsz-k megrendelését 0-24h szolgáltatásként folyamatosan biztosítja zavartalan internetkapcsolat esetén. Az internetkapcsolat folyamatosságáért való felelősségét a Szolgáltató kizárja.

7. Az fttsz megrendelésének feltétele

A Felhasználó csak a geoshop honlapon történő regisztrációt követően jogosult rendelést elküldeni a rendszernek. A Felhasználó felelősséget vállal az általa megadott adatok valódiságáért, hibátlanságáért, teljességéért. A Felhasználó köteles a regisztrációt követően a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit elfogadni.

8. Megrendelés

A Felhasználó a www.geoshop.hu oldalon elérhető "Termékeink" menüpont megnyitásával éri el az aktuális fttsz-kat, melyből az általa kiválasztott fttsz-t az almenükben megadott lehetőségek alapján specifikálja.

9. Vételár

Amennyiben a Felhasználó olyan alapszolgáltatásnak minősülő fttsz-t rendel meg, amelynek ellenértékét a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet meghatározza, a Szolgáltató a vételárat a jogszabály előírásai alapján állapítja meg. Minden más esetben - beleértve azt is, ha állami alapadatok felhasználásával a Szolgáltató maga állít elő fttsz-t a Felhasználó számára - a Szolgáltató maga állapítja meg árképzési szabályait és az adott fttsz vételárát. A vételár megfizetésével a Felhasználó az fttsz egy eljárásban történő egyszeri felhasználásának ellenértékét fizeti meg. A Felhasználó nem jogosult a már megvásárolt fttsz-t az általa megjelölt eljárásban többször, vagy a megjelölt eljárástól különböző eljárásban felhasználni. A többszöri vagy új eljárásban történő felhasználás esetén Felhasználó köteles újból megfizetni az fttsz vételárát.
Térinformatikai rendszerben történő felhasználás esetén a 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 15.§ (1) bekezdése értelmében éves adatfelhasználási díjat kell fizetni.

10. Vételár megfizetése

A Felhasználó köteles a megrendelés lezárásával a Szolgáltató által közölt előlegbekérő szerinti összeget előre megfizetni. A vételár megfizetésének módjaként a Felhasználó választhatja a megrendelést követően lehetőségként megjelenő az azonnali online banki fizetést, vagy a megrendelés lezárását követően a Felhasználó e-mail címére megküldött e-mailban az előlegbekérő szerint bankszámlaszámra történő banki átutalást.

Amennyiben a vételárat a Felhasználó átutalta a Szolgáltató bankszámlaszámára, a vételár Szolgáltató bankszámláján történt jóváírását követően a geoshop portál haladéktalanul e-mailban értesíti a Felhasználót a termék átvételi időpontjának megnyíltáról. A megrendelt fttsz átvételét a geoportál átlagosan a vételár kifizetésétől számított 5 napon belül biztosítja.

A Szolgáltató mindaddig nem köteles a megrendelt fttsz-t előállításának megkezdésére, vagy a rendelkezésre álló állami alapadatok átadására, amíg a Felhasználó által átutalt vételárat a Szolgáltató bankszámláján nem írták jóvá. A vételár jóváírásáról a Szolgáltató e-mail értesítést küld a Felhasználó e-mail címére, és ennek megérkezésétől számított 30 napon belül megküldi a számlázási adatok alapján kiállított papíralapú számláját.

11. Elállás a megrendeléstől

A Felhasználó mindaddig jogosult a megrendeléstől elállni, amíg a teljes vételárat ki nem fizette. A Szolgáltató a vételár tekintetében részteljesítést nem fogad el. A Szolgáltató kötelezettsége a megrendelt fttsz átadására azon időponttól áll be, mikor a vételárat a számláján jóváírták. A Szolgáltatót a már elfogadott megrendelés tekintetében nem illeti meg elállási jog, de a megrendelt fttsz átadása tekintetében mindaddig nem esik késedelembe, amíg a vételár jóváírása számláján nem történt meg + 5 naptári nap.

12. Teljesítési késedelem

A Szolgáltató a megrendelt és kifizetett fttsz teljesítésének határidejét jogosult egy ízben legfeljebb további 5 nappal meghosszabbítani. Ebben az esetben azonban köteles a határidő meghosszabbításáról e-mail útján értesíteni a Felhasználót. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató értesítette a teljesítési határidő meghosszabbításáról a késedelmes teljesítésből származó jogkövetkezményeket nem alkalmazhatja az Szolgáltatóval szemben. A Felek a szolgáltatói határidő módosítást közös szerződésmódosításnak tekintik.

13. Hibás teljesítés

Amennyiben az fttsz átvételét követően a Felhasználó megállapítja, hogy az átvett fttsz valamely, a megrendelés során megadott specifikációnak nem felel meg, jogosult a Szolgáltatótól kérni az fttsz kijavítását, de nem jogosult elállni a megrendeléstől. A Szolgáltató köteles a kijavítási kérelemnek haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül eleget tenni.
Az fttsz késedelmes, vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató kizárólag a Felhasználó vagyonában ezzel okozott értékcsökkenésért felelős, vagyis a Szolgáltató nem köteles megtéríteni sem a Felhasználó elmaradt hasznát, sem pedig azon költségeit, amelyek a Felhasználót ért vagyoni hátrány megszüntetéséhez szükségesek.

A Szolgáltató felelőssége felróhatósága esetén áll fenn, azaz a Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a határidőben történő, illetve hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható. Nem minősül a Szolgáltató részéről felróható magatartásnak, ha az fttsz hibája más érintett szolgáltató hálózatán vagy a Felhasználó érdekkörében, illetve nekik felróható okból következik be.

14. Az fttsz átadása

A megrendelt és kifizetett fttsz. elérhetőségéről a Szolgáltató e-mail útján értesíti a Felhasználót. A Felhasználó ezen időponttól bármikor az e-mail-ban kapott link segítségével kezdeményezheti a megrendelt fttsz átvételét.

15. Számla

A Felhasználó jogosult a papíralapú számla megérkezésétől kezdődően számlahelyesbítést kérni, amennyiben a regisztráció során a fizetési feltételek között megadott adatoktól vagy a fizetésről kapott e-mail értesítésben megadott előlegbekérőtől a kapott papíralapú számla tartalma eltér. Ebben az esetben a Szolgáltató a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül köteles a panaszt kivizsgálni, és amennyiben a panasz indokolt a helyesbített számlát újból megküldeni a Felhasználónak.

16. Titoktartási kötelezettség

A Szolgáltató a Felhasználót érintő személyes adatának védelmét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az összes olyan adat, információ, anyag és bármely dokumentum (továbbiakban: adat), amely kapcsolatos valamely féllel, ezen fél üzleti titkát képezi. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezeket az adatokat titokban tartják, harmadik személy részére a másik fél előzetes írásbeli engedélye vagy kifejezett törvényi felhatalmazás, illetve bírósági kötelezés nélkül át nem adják, nem hozzák nyilvánosságra, vagy más módon harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teszik.

17. Fttsz felhasználásának megtagadása, jogosulatlan továbbadás

A Felhasználó az fttsz-t csak az általa megadott felhasználási célra jogosult felhasználni és továbbadni csak annak a harmadik személynek jogosult, aki jogszabályi felhatalmazás vagy szerződés alapján jogosult a Felhasználó tevékenysége következtében a megvásárolt adaton alapuló, azt felhasználó, azzal kiegészített eredményének felhasználására. Ezen harmadik személyen kívül a Felhasználó más harmadik félnek a megvásárolt adatot, azt tartalmazó, annak felhasználásával előállított eredményt semmilyen jogcímen nem adhatja tovább. Amennyiben a Felhasználó a megrendelést megelőző két év során jogosulatlanul használt fel állami alapadatot, és a jogosulatlan felhasználást jogerős államigazgatási határozat vagy jogerős bírói ítélet megállapította a megrendelés teljesítését a Szolgáltató megtagadhatja. Az fttsz során átadott többletszolgáltatásba tartozó adatok felhasználásával készült minden olyan további térképművön - megjelenési formájától függetlenül -, amely a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatok felhasználásával készült, fel kell tüntetni a Szolgáltató szerzői jogát.
Amennyiben az átadott fttsz olyan alapszolgáltatásba tartozó térképmű, mely állami alapadatnak minősül és a Felhasználó ezen adatok felhasználásával új tematikus térképművet állít elő, akkor a 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 15.§ (2) és (4) bekezdése szerint kell eljárni. Amennyiben a Felhasználó a fenti kötelezettségét nem teljesíti, a Szolgáltató érvényesítheti vele szemben a Ptk. szabályai szerint a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok sérelme esetén alkalmazható jogkövetkezményeket, és a szerzői jogai megsértése esetén a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv-ben biztosított jogkövetkezményeket.

18. Adatváltozás bejelentése

A Felhasználó az újabb megrendelés időpontjában köteles értesíteni a Szolgáltatót a személyét érintő (cégnév, telephely, székhely, számlázási adatok, postázási cím stb.) változásokról. Ennek elmulasztásából a Felhasználónál bekövetkező minden jogkövetkezmény vagy kártérítés megtérítését a Szolgáltató kifejezetten kizárja.

19. A Felhasználó adatainak kezelése

A Szolgáltatót az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései alapján adatvédelmi és titoktartási kötelezettség terheli. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség kiterjed a Szolgáltató alkalmazottaira és megbízottaira is. A Szolgáltató a részére a Felhasználó által továbbított közlést, adatot kizárólag az fttsz teljesítéséhez szükséges mértékben és a számlázás érdekében ismerheti meg. A Szolgáltató a Felhasználó önkéntesen megadott személyes adatait - a Felhasználó ellenkező kikötése hiányában - szolgáltatásiról hírlevél küldésére, új szolgáltatásairól való tájékoztatásra felhasználhatja.
A Felhasználó számára biztosított az a jog, hogy személyes adatainak felhasználását korlátozza, vagy megtiltsa. Ennek értelmében a Felhasználó a jelen ÁSZF módosítás hatályba lépésétől számított 30 napon belül nyilatkozhat, hogy személyes adatait a Szolgáltató a fenti célokra felhasználhatja, vagy ez megtiltja. A nyilatkozat hiányában a Szolgáltató az adatok felhasználására a jelen pontban rögzített célra jogosult. A Felhasználó a nyilatkozatot az alábbi linken teheti meg: http://www.fomi.hu/portal/index.php/hirlevel. A Felhasználó a későbbiekben is bármikor jogosult személyes adatainak felhasználását korlátozni vagy megtiltani.

20. Vis maior

Vis maiornak minősülnek a fél érdekkörén, ellenőrzésén, irányításán, illetve befolyásolási lehetőségén kívül eső, előre nem látható körülmények, amelyek megakadályozzák a megrendelt fttsz teljesítését. Ezek az esetek a szerződő feleket a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségeik teljesítésében korlátozzák, vagy gátolják és ennek eredményeként vétlen módon vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoznak. Vis maior esetén az érintett fél mentesül az adásvételi szerződés szerinti kötelezettségének teljesítése alól, de csak olyan mértékben, amennyiben őt az esemény gátolja szerződéses kötelezettségének teljesítésében, és az alatt az idő alatt, amely alatt az esemény hatása fennáll. Felek a nem megfelelő teljesítést eredményező, érdekkörükön kívül, részükre fel nem róhatóan bekövetkező körülményekről egymást haladéktalanul értesítik és következményeinek elhárításával kapcsolatban a Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.

21. Vegyes rendelkezések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Szerződő felek az ÁSZF-ben szabályozott jogviszonyukkal kapcsolatos vitájuk elbírálására a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét fogadják el.


Budapest, 2013. február 21.

jóváhagyta: Toronyi Bence főigazgató

 
 
Dolgozunk... Kérjük várjon!